W zakładce przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całego Mazowsza, które przystąpiły do I edycji WM. Wkrótce zamieścimy nową listę uczestników.

Więcej...

Nauczycieli uczestniczących w Projekcie zapraszamy do korzystania z bazy ze scenariuszami, według których prowadzone są zajęcia dla dzieci i lekcje dla uczniów. Uwaga! Dostęp do scenariuszy tylko po wprowadzeniu hasła!

Więcej...

Szkolenia dla nauczycieli prowadzą trenerzy Projektu – nauczyciele konsultanci MSCDN. Doskonale przygotowani i kompetentni udzielają porad i wskazówek dotyczących stosowania narzędzi TOC.

 

Więcej...


Projekt edukacyjny 

Włącz myślenie - II edycja

Projekt powstał na bazie doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów "Myślę - Rozumiem - Wiem" oraz "Włącz myślenie. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi", w których brało udział łącznie blisko 400 nauczycieli z Mazowsza.

W nowej edycji projektu zapraszamy do udziału w jednym z sześciu komponentów:

Językowym "TOCek na językach"

Adresaci: nauczyciele języków obcych
Podczas pierwszego szkolenia uczestnicy projektu poznają narzędzia TOC przydatne w nauczaniu/uczeniu się języka obcego i wypracują pomysły wykorzystania ich na lekcjach. Drugie szkolenie poświęcone będzie sztuce kształcenia i wzmacniania pamięci, jak też sposobom usprawniania zapamiętywania w procesie kształtowania kompetencji językowych poprzez zastosowanie mnemotechnik. W oparciu o zdobytą wiedzę i kształcone umiejętności nauczyciele zaplanują lekcje języka obcego oraz inicjatywę promującą uczenie się (języków) przyjazne mózgowi.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest realizacja 3 lekcji z wykorzystaniem poznanych technik nauczania, udokumentowanych scenariuszami i zdjęciami z przebiegu zajęć, w tym jednej lekcji otwartej z udziałem koordynatora komponentu oraz przygotowanie i realizacja w szkole inicjatywy promującej uczenie się (języków) przyjazne mózgowi.

 

Matematycznym "Pora na gry"

Adresaci: nauczyciele matematyki
Oprócz narzędzi TOC uczących logicznego myślenia, które w matematyce pełni szczególną rolę, nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać gotowe gry do nauki matematyki oraz jak skonstruować własne gry. Będzie to doskonała okazja  do uprawiania wszechstronnie rozwijającej matematyki oraz skutecznego poprawiania sprawności rachunkowej.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest realizacja 3 lekcji z wykorzystaniem poznanych technik nauczania, udokumentowanych scenariuszami i zdjęciami z przebiegu zajęć, w tym jednej lekcji otwartej z udziałem koordynatora komponentu oraz opracowanie wspólnie z uczniami gry do nauki matematyki.

 

Przyrodniczym "TOCek myśli twórczo i lepiej zapamiętuje"

Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
W trakcie zajęć nauczyciel poznaje narzędzia TOC, podstawowe techniki pamięciowe  oraz metody nauczania przez dociekanie.
 "Otwieranie” umysłu ucznia stymuluje jego kreatywność, wiarę we własne możliwości, co w efekcie skutkuje wzrostem samoświadomości oraz zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest realizacja 3 lekcji z wykorzystaniem poznanych technik nauczania, udokumentowanych scenariuszami i zdjęciami z przebiegu zajęć, w tym jednej lekcji otwartej z udziałem koordynatora komponentu.

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej
"Patrzeć i widzieć, słuchać i słyszeć, czyli jak wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne/terapię pedagogiczną. W trakcie 20 godzin szkolenia uczestnicy poznają narzędzia TOC oraz dowiedzą się jak wykorzystać je w pracy terapeutycznej.  Biorąc udział  w szkoleniu nauczyciele będą mogli usystematyzować swoją wiedzę  w zakresie rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających ze specyficznych trudności w uczeniu się.
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest realizacja 3 zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, udokumentowanych scenariuszami i zdjęciami
z przebiegu zajęć, w tym jednych zajęć otwartych z udziałem koordynatora komponentu.

 

Humanistycznym
"Od manipulacji do komunikacji"

Adresaci: nauczyciele języka polskiego i historii
Biorąc udział w komponencie nauczyciele będą mogli wzmocnić umiejętność krytycznego myślenia, oddzielania opinii od faktów.  Dowiedzą się, jak
w świadomy sposób przeciwdziałać werbalnej manipulacji i jak uczyć tego swoich uczniów. Poznają zasady konstruowania argumentów zgodnie z regułami logiki oraz formułowania i rozwiązywania problemów. Wszystko to w powiązaniu z doskonaleniem poprawności językowej, wzbogacaniem słownictwa, eliminowaniem elementów języka potocznego i dbałością o kulturę wypowiedzi.

"Od chaosu do wartości"

Adresaci: nauczyciele religii
Uczestnicy szkoleń dowiedzą się między innymi jak uczyć w dobie aksjologicznego kryzysu; jaka jest rola wychowawcy w demaskowaniu antywartości; czym jest fenomen osoby; jakie są normy personalistyczne oraz czym jest pustka aksjologiczna i w jaki sposób sobie z nią radzić. Nauczyciele odkryją, jak z pomocą narzędzi TOC motywować dzieci i młodzież do wartościowych zachowań, jak uodparniać się na wszelkie formy manipulacji
i zniewolenia.

Warunkiem uzyskania certyfikatu w komponencie humanistycznym jest zorganizowanie debaty z udziałem uczniów lub 3 lekcji otwartych udokumentowanych scenariuszami i zdjęciami z przebiegu zajęć,w tym jednej z udziałem koordynatora komponentu.

 

Przedszkolno-wczesnoszkolnym "TOCuś uczy świata"

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I-III) oraz wychowawcy prowadzący zajęcia pozalekcyjne (np. świetlice szkolne). "Tocuś Uczy Świata" to pakiet szkoleń, który umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy w zakresie ciekawych narzędzi, wzbogaci zajęcia o nowe formy aktywności plastycznej i muzycznej. Ponadto, każdy uczestnik będzie mógł rozwinąć zainteresowania w wybranej przez siebie tematyce szkoleń dodatkowych (językowych, artystycznych, matematycznych, informatycznych itp.) Na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności nauczyciele opracują i zrealizują cykl zajęć z udziałem Tocusia.

Warunkiem uzyskania certyfikatu  w komponencie przedszkolno-wczesnoszkolnym jest realizacja opracowanego programu zajęć.

 

Tematyka ww. komponentów jest zgodna z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017. Oprócz narzędzi TOC, które uczą m.in. logicznego myślenia, uczestnicy dowiedzą się jak przeciwdziałać manipulacji, jak radzić sobie z pustką aksjologiczną, lepiej zapamiętywać, skuteczniej uczyć się języków, twórczo myśleć i konstruować własne gry na lekcjach w szkole. Projekt „Włącz myślenie" będzie realizowany do 2018 r.

Uwaga! W II edycji projektu mogą wziąć udział zarówno nauczyciele, którzy nie znają narzędzi TOC, jak również uczestnicy poprzednich edycji projektu "Włącz myślenie" oraz "Myślę - Rozumiem - Wiem". Program szkoleń został dostosowany do potrzeb każdej grupy.

Koszt udziału w projekcie:

 

  • 200 zł za osobę w przypadku 4 osób i więcej z jednej placówki,
  • 150 zł za osobę, jeśli zgłosi się cała rada pedagogiczna lub co najmniej 10 osób z jednej placówki; dla byłych uczestników projektów WM i MRW oraz dla nauczycieli ze szkół uczestniczących we wspomaganiu.

 

Etapy realizacji


Etap I:
Szkolenie z narzędzi TOC: 10-godzinne dla uczestników komponentu przedszkolno-wczesnoszkolnego, 20-godzinne dla uczestników komponentu psychologiczno-pedagogicznego oraz 12-godzinne dla uczestników pozostałych komponentów (dla osób, które nie brały udziału w projektach "Myślę - Rozumiem - Wiem" oraz "Włacz myślenie" - I edycja).
Okres realizacji: 1 marca - 13 kwietnia 2017 r.


Etap II:
10 - godzinne szkolenie poświecone zagadnieniom zgodnym z tematyką wybranego komponentu (dla nowych uczestników i osób, które brały udział w ww. projektach).
Uwaga! Uczestnicy komponentu przedszkolno-wczesnoszkolnego wezmą udział w 15 godzinnym szkoleniu.
Okres realizacji: 19 kwietnia - 14 czerwca 2017 r.


Etap III:
min. 10 godzin szkoleń (2 x 5) wybranych z pakietu szkoleń dodatkowych.
Okres realizacji: 1 września 2017 r. - 30 grudnia 2017 r.


Etap IV:
II półrocze roku szkolnego 2017/2018: lekcje otwarte, debaty, programy  - zgodnie z wymaganiami realizowanego komponentu.


Etap V:
konferencja finałowa - październik 2018 r.

Kontakt: nr tel. 24 366 53 66 wew. 114, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czas realizacji projektu:  marzec 2017 r. – październik2016 r.

Realizator: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli